Saturday, March 9, 2013

آقای بنی‌صدر بفرماید شام !

آقای بنی‌صدر شام تخم مرغ  و جوجه کباب هست کدام را میخورید  . نخیر.من اینها را نمیخورم حرام  هستند آقا چرا? چون امام خمینی فرمود خروس با مرغ صیغه نکرده پس حلا‌ل نیست. همه جوجها و تخم مرغ‌ها حرام زاده هستند. گوشت چطور نخیر گوشت هم نمیخورم چرا چون کاو و گوسفند نر و ماده هم با هم ازدواج یا صیغه نمیکنند پس حرام زاده هستند حلا‌ل نیست. پس بفرماید که چی‌ میخورید. سبزیجات یا آلف باشد کافی‌ هست. همین. بله. از پذیرای شما ممنون هستم بنی‌صدر. 

No comments:

Post a Comment