Saturday, March 30, 2013

از قهرمان سازی در این کشور خودداری کنیم!

آخرین ملاقات مهدی خًز علی‌ با خانواده خود چه زمانی‌ بوده?

یک هر روز در خبرها مختلف می‌شنویم که به خانواده مهدی خزعلی ملاقات نداند, دو هر روز در خبرها مختلف می‌شنویم که مهدی خزعلی در آخرین ملاقات با خانواده گفته فقط ضربات قلبم کمی‌ کند شده, چند ساعت بعد باز یک خبر جدید منتشر میشود که مهدی خزعلی در آخرین ملاقات خود گفته است وی حتی هوای کافی برای تنفس هم ندارد و ماموران زندان دریچه کوچک سلول را به عنوان شکنجه این زندانی سیاسی بسته اند. باز میگویند در آخرین ملاقات گفت است که با یک قاچاقچی مواد مخدر هم سلول کردند ایشان  را,
چرا هیچ صدای از زندانیان دیگر نیست در این سایت‌ها اصلاح طلبها آقای مهدی خزعلی با این ایدولوژی اسلامی من نمیدانم چه ارمغانی برای این مردم خواهد آورد که این همه مورد توجه فقط رسانها طرفداری از اصلاح طلب‌ها شده حالا یک اصلاح طلب خجالتی نوشته بود جناب، حتا اگه اخبار اونطور که باید و شاید دقیق نیست، مسول اصلیش فقط و فقط حکومت هست،پس برای قهرمان سازی اخبار دروغ را پخش کنید بعد بگویید تقصیر حکومت هست رو که نیست سنگ پای قزوین هست واقعا,  آیا زمان آن نیست که دیگر دست از قهرمان سازی در این کشور خودداری کنیم, واقعا باید فکر اساسی‌ برای سرنگونی این حکومت کرد اصلاح طلب‌ها تمامی‌ نیرو خود را برای ماندگاری این حکومت ظالم و ایران ستیز به کار گرفتند  

No comments:

Post a Comment