Friday, March 8, 2013

دستگيري 10 نفر از جوانان شهر تبريز به خاطر فروش ترقه

 تبريز حداقل 10 نفر از جوانان عاصي شهر تبريز به اتهام فروش ترقه و تدارك جشن چهارشنبه سوري دستگير شدند، اين افراد از جوانان و دانشجويان تبريز از منطقه خيابان و منطقه آبرسان و خيابان خيام بودند ،مامورين سركوبگر دولتي به منظور جلوگيري از اعتراضات خانواده ها و مردم تبريز ،از بابت اين دستگيري ها پس از ضبط ترقه ها اين جوانان را آزاد كردند .
دستگيري براي خريد ترقه
حكومت از ترس و وحشت چهارشنبه سوري از چند روز پيش دستگيري ها را راه انداخته است ،  ديروز هم ماموران نيروي انتظامي در سطح  شهر مستقر شده بودند  و يك نفر 15 ساله درحين خريد چند ترقه بود كه پليس او را دستگير كرده  و با خودشان بردند و گفتند تا15 فروردين اورا آزاد نخواهد كرد.

No comments:

Post a Comment