Wednesday, June 19, 2013

آدم‌ها بی‌فرهنگ بدون زن و بچه میروند به جشن و شادی

این آخوندها بی‌ شرف همه چیز را از ما ایرانیان گرفتند حتا شادی را. حالا این سرخوردگی تا کی‌ ادامه خواهد داشت خدا می‌داند

No comments:

Post a Comment