Sunday, June 16, 2013

اصلاح طلبها با پیروزی روحانی هار شدند همه لینکها مخالفین را با منفی‌ فیلتر کردند حتا لینکها سرگرمی را!

دیکتاتوری اصلاح طلب‌ها ثابت شد در این چند روز هیچ انتقادی را تحمل نکردند و همه مخالفین خود را مثل بسیجی‌ها زیر ماشین خود له‌ کردند! 

No comments:

Post a Comment