Friday, June 14, 2013

شهبانو فرح پهلوی در مراسم یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی که در شرایطی فجیع جان خود را از دست دادند

من همیشه به یاد مادران ایرانی‌ هستم، و امروز هم   آنها بدانند که  درد آنها را درون قلبم احساس می‌کنم، همانطور که درد ایرانیانی را که در بیوطنی از دنیا میروند و بازماندگانشان حتی نمیتوانند آنها را به خاک میهنشان بسپارند.
 به روان همه آن جوانانی که با فریاد آزادی به مبارزه با ظلم و خفقان بر خواستند و امروز دیگر در بین ما نیستند درود میفرستم، و می‌خواهم همه بدانند که آنها برای من اهمیتی چون لیلا و علیرضا دارند.
به همه آن جوانانی هم که امروز هنوز درون پوسته انار هستند، و می‌دانم که منتظر آنند که صحنه را پر کنند، درود میفرستم چرا که ایران فردا متعلق به همه آنها است، که باید آنرا از نو بسازند و آزاد، سربلند، مستقل و یکپارچه به نسل‌های بعدی تحویل دهند.
متن کامل بیانات  شهبانو فرح پهلوی در مراسم  یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی در پاری را اینجا بخوانید

هستن
ـ

No comments:

Post a Comment