Saturday, June 15, 2013

حسن روحانی دلخوش به این مقدار شادی نباشید کهریزک اصلاحات خواهم سخت برای شما

حسن روحانی در اولین سخنرانی‌ خود به مردم قول داد که کهریزک قبلی‌ را اصلاح خواهد کرد و یک کهریزک اصلاحات خواهد سخت به خاطر راحتی‌ بازداشت شده گان سالها آینده

No comments:

Post a Comment