Friday, April 26, 2013

اینطور نشستها به درد عمه من هم نمیخورد

به عنوان نسل جوان یک سوال دارم. همه این گروها که دم از آزادی ایران میزنند و حقوق برابر برای آینده. هر روز در اخبار مختلف می‌خوانیم که جمهوری خواهان با هم نشست داشتند یا مشروطه خواهان یا چپ‌ها یا کمونیستها با هم نشست داشتند برای آزادی ایران. حالا سوال اینجاست چرا همه اینها با هم برای نجات ایران با هم نشست نمیکنند. آیا دعوا سر چی‌ هست  به قدرت رسیدن من یا آن. چندین سال هست این اخبار پوچ این نشستها را می‌شنویم ولی‌ به هیچ جا نرسیدید کمی‌ هم از قدرت طلبی دست بردارید و به فکر ایران باشید واگر نه این نشستها به تنهایی به درد عمه من هم نمیخورد

No comments:

Post a Comment