Wednesday, April 10, 2013

باید وطن فروشان تجزیه طلب را از وسط جر داد

آذربایجان جان و تن‌ من هست چون در آنجا زاده شدم کردستان بلوچستان خوزستان تهران مشهد گیلان و مازندران و وجب وجب خاک ایران پاره تنم هستند اگر کسی‌ بخواهد این تن‌ را جدا کند باید از  وسط  جرش دهیم, هم میهن من به چهار تا مزدور اجازه ندهید به خاطر بی‌ لیاقتیهای این حکومت هر غلطی دل‌شان میخواهند در استادیوم ورزشی انجام دهند,

No comments:

Post a Comment