Friday, February 22, 2013

آیا شما قصد شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت آخوندها را دارید؟

بله 
خیر
 هنوز تصمیم نگرفتم

در آخرشرکت نکنید و برای نابودی حکومت آخوندی در ایران مبارزه کنید

خداوند نگهدار تمامیت ارضی ایران باشد

No comments:

Post a Comment