Monday, February 18, 2013

از دولت چین تقاضا داریم به جای رضا پهلوی از برادران کمونیست ایرانی‌ برای مصاحبه در رسانها خود دعوت به عمل آورند

از دولت چین تقاضا داریم به جای رضا پهلوی از برادران کمونیست ایرانی‌ برای مصاحبه در رسانها خود دعوت به عمل آورند با  تشکر حزب کمونیست ایران
دیدار رضا پهلوی از چین در سال ۱۳۵۵
 

No comments:

Post a Comment